Реферат: Основні макроекономічні показники

I Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

II Валовий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

2 Визначення:

a Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

3 Обчислюється:

a За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

· C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

· Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

· G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

· Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

b За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК

· ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація

· НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

· З – винагорода за працю найманим робітникам

· Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

· П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

· ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств

· ПК – прибутки корпорацій

4 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

5 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

III Валовий внутрішній продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

2 Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

IV Чистий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

3 Формула: ЧНП = ВНП – ВСК

V Національний доход

1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

2 Визначення:

a Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

3 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК

4 Розраховується в поточних цінах

5 Обчислюється:

a Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n

· ВП – валова продукція і-ої галузі

· ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат

· n – кількість галузей матеріального виробництва

b Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

c Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

VI Доход особистого споживання (особистий доход)

1 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали

2 Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

a ВСС – внески на соціальне страхування

b ППК – податки на прибуток корпорацій

c НПК – нерозподілені прибутки корпорацій

d ТП – трансферні платежі

VIIРівень цін

1 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

2 Виражається у вигляді індексу

3 Індекс цін: Iц = (Pдр / Pбр )*100%

a Pдр – ціна ринкового кошику в даному році

b Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

4 (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

VIII Рівень безробіття

1 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент

2 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

3 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

IX Процентна ставка

1 Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

2 Види:

a За суб'єктом встановлення:

· Процентна ставка , встановлена НБ

· Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

b За реальністю:

· Номінальна – процентна ставка, встановлена банком

· Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

  • Просмотры: 29