(х+а)-7=42.если х=22 помогите решить

  • 03-10-2007 21:08
  • Просмотры: 11
Ответы ( 1 )
Bozhena Dolinskaya
+1
04-10-2007 02:05

(х+а)-7=42 при х=22 (22+а)-7=42 22+а=42+7 22+а=49 а=49-22 а=27