S1O2+NaOH→решение пожалуйста

  • 08-08-2007 00:27
  • Просмотры: 7
Ответы ( 1 )
Vasiliy Kostyuchenko
+1
08-08-2007 07:22

SiO2 + 2NaOH + t = Na2SiO3 + H2O