Произведите реакцию MnO3+K2O...

  • 29-01-2007 07:00
  • Просмотры: 50
Ответы ( 1 )
SONYA MELNICHENKO
+1
29-01-2007 12:54

MnO3 + K2O -> K2MnO4 otvet