Ответы: 2
AMELIYA LYASHENKO
2017-11-15 07:10
X — число, x-91+37=46, x=46+91-37, x=100

ARINA RUSNAK
2017-11-15 22:28
Задумали х х-91+37=46 х=46+91-37 х=100 пров.100-91+37=9+37=46 задумали число 100