Ответы: 2
Ameliya Levina
2017-11-14 19:12
2+2+2+2+222222+2-2222=220010

Zaur Yurchenko
2017-11-14 13:13
22ОО1О))))))))))))))))